Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

www.rzeszowskiekulinaria.pl

§ 1 DEFINICJE

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 344 ze, zm.).
 2. Regulamin – określa niniejszy regulamin sporządzony zgodnie z art. 8 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze. zm.).
 4. Usługodawca – Tomasz Kawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DMT Tomasz Kawa, ul. Ofiar Katynia nr 6A, 35 – 209 Rzeszów, NIP: 8133577234, REGON: 180870661.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego w zakresie korzystania z usług objętych przedmiotowym Regulaminem, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług objętych przedmiotowym regulaminem.
 6. Klient – podmiot z którym, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu, można zawierać umowę sprzedaży oraz na rzecz którego to podmiotu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 7. Restauracja – lokal gastronomiczny Usługodawcy oferującego swoje usługi za pośrednictwem Strony internetowej Restauracji.
 8. Strona internetowa Restauracji – adres strony internetowej Usługodawcy: www.rzeszowskiekulinaria.pl.
 9. Usługa – usługi internetowe świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej Restauracji polegające na sprzedaży Posiłków za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 10. Posiłek – dania lub napoje bezalkoholowe, które są oferowane przez Usługodawcę na stronie internetowej Restauracji.
 11. Katalog – lista Posiłków oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej Restauracji.
 12. Sklep internetowy – Strona internetowa Restauracji służąca do zakupu dostępnych w Katalogu Posiłków.
 13. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Strony internetowej Restauracji, której przedmiot stanowi sprzedaż Posiłków za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Usługobiorcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą w zakresie świadczonych przez niego usług za pośrednictwem Strony internetowej Restauracji.
 15. Usługa zamówienia Posiłku – usługa polegająca na umożliwieniu przez Usługodawcę złożenia przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Usługa dostawy Posiłku – usługa polegająca na dostawie zamówionego uprzednio przez Usługobiorcę Posiłku za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.
 17. Dostawca posiłków – pełnoletnia osoba fizyczna, która działając na podstawie i zgodnie z dyspozycją wydaną przez Usługodawcę, bezpośrednio realizuje dostawę Posiłku zamówionego przez Usługobiorcę za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej restauracji oraz zasady i warunki usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, a w tym – Usługi zamówienia Posiłku, sprzedaży Posiłku i usługi dostawy Posiłku.
 2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy nieodpłatne zapoznanie się Regulaminem przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Strony internetowej Restauracji.
 3. Usługobiorca dysponuje następującymi możliwościami kontaktu z Usługodawcą:
  • za pośrednictwem numeru telefonów: 799 – 900 – 680, 575 – 417 – 820
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@rzeszowskiekulinaria.pl
 4. Usługodawca informuje, że aby Usługobiorca mógł bezproblemowo korzystać ze Strony internetowej Restauracji powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać komputer bądź urządzenie mobilne z dostępem do internetu
  • dysponować dostępem do poczty elektronicznej (poczty e – mail)
  • korzystać z przeglądarki elektronicznej Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
  • włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Usługodawca informuje Usługobiorcę, że stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Restauracji, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie przez Usługodawcę plików „cookies” zmierza wyłącznie do usprawnienia działania Strony Internetowej Restauracji na urządzeniach końcowych Klienta. Każdy Usługobiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie plików „cookies” może
  jednak utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Restauracji.
 6. Usługodawca informuję Usługobiorcę, że celem uniknięcia niezależnych od Usługodawcy zagrożeń obejmujących wszystkich użytkowników sieci internetowej, a to zagrożeń dotyczących ryzyka wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania, bądź też nieuprawnionego pozyskania i modyfikacji jego danych osobowych, Usługobiorca powinien korzystać ze stosownych technicznych barier chroniących, a zwłaszcza z programów antywirusowych oraz zapory sieciowej typu firewall.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Strony internetowej Restauracji lub wdrażania przerw w jej działaniu, celem realizacji prac konserwacyjnych, modernizacji i przebudowy Strony internetowej Restauracji, a także w przypadku zaistnienia awarii Strony internetowa Restauracji lub awarii związanej z usługą hostingu.
 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej Restauracji treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Restauracji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób naruszający interes Usługodawcy
  poprzez zamieszczanie treści reklamujących innego przedsiębiorcę lub produkt. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji wskazane uprzednio treści będą niezwłocznie usuwane ze Strony internetowej Restauracji. Usługodawca będzie również dochodził wszelkich przysługujących mu wobec sprawcy powyższych działań roszczeń na drodze postępowania sądowego oraz – w przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – zawiadamiał właściwe organy ścigania.

§ 3 WARUNKI USLUGI ZAMÓWIENIA POSIŁKU

 1. Usługodawca zastrzega, że informacje o Posiłkach (a w tym ich opis oraz cena) nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, natomiast stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi zamówienia Posiłku za pośrednictwem Sklepu internetowego jest wcześniejsze zapoznanie się przez Usługodawcę z Regulaminem i zaakceptowanie wszystkich jego postanowień.
 3. Usługodawca informuje, że skorzystanie przez Usługobiorcę z Usługi zamówienia Posiłku jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00 oraz w soboty w godzinach 12:00 – 20:00.
 4. Celem skorzystania z Usługi zamówienia Posiłku należy:

  a) wejść na stronę internetową Restauracji;
  b) wejść w zakładkę pod nazwą: „Zamów on – line”;
  c) dokonać wyboru kategorii Posiłków poprzez kliknięcie na jedno z trzech dostępnych zdjęć opisanych jako „ZESTAWY DNIA”, „BURGER” oraz „GARMAŻERIA”;
  d) dokonać wyboru dostępnego w Katalogu Posiłku poprzez kliknięcie na przycisk oznaczony ikoną koszyka oraz ceną Posiłku.
  e) Po kliknięciu na przycisk oznaczony ikoną koszyka oraz ceną Posiłku zostanie otwarte nowe okno formularza zamówienia pod nazwą „Koszyk”. Wówczas należy wybrać ilość Posiłków (korzystając z przycisków „+” oraz „-”) oraz sposób dostawy zamówienia spośród następujących kategorii: „Dostawa bez kontaktu”, „Dostawa”, „Odbiór własny”, „Zjem na miejscu”.
  f) Wybierając sposób dostawy Posiłku pod nazwą: „Dostawa bez kontaktu” oraz „Dostawa” należy wskazać adres na który zostanie zrealizowana Usługa dostawy Posiłku poprzez wypełnienie rubryk pod nazwą „Ulica”, „Numer domu” oraz „Miasto”.
 1. Skuteczne zamówienie przez Usługobiorcę Posiłku za pośrednictwem Sklepu internetowego musi zostać poprzedzone prawidłowo wypełnionym w całości formularzem zamówienia w rozumieniu § 3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Posiłku Usługobiorca otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanego Zamówienia – jeszcze przed przystąpieniem do jego realizacji – poprzez kontakt telefoniczny z Usługobiorcą za pośrednictwem wskazanych przez Usługobiorcę danych teleadresowych.
 4. Złożenie przez Usługobiorcę skutecznego zamówienia Posiłku za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia w zakresie zapoznania się z całością Regulaminu bez zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń.
 5. Klient nie powinien zamawiać celem spożycia Posiłków zawierających produkty, które z uwagi na jego alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości mają lub mogą mieć negatywny wpływ na stan jego zdrowia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa wskazanych w zdaniu pierwszym działań Klienta.

§ 4 USŁUGA DOSTAWY POSIŁKU

 1. Skorzystanie przez Usługobiorcę z Usługi zamówienia Posiłku w sposób przewidziany w § 3 ust. 4 lit. f) Regulaminu będzie oznaczało zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku.
 2. Usługodawca wykonuje usługę dostawy Posiłku za pośrednictwem Dostawcy posiłku działającego na podstawie i zgodnie z dyspozycją wydaną przez Usługodawcę.
 3. Po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia w rozumieniu § 3 ust. 4 lit. f) Regulaminu Usługobiorca ma obowiązek przebywać w miejscu, którego adres został wskazany w formularzu zamówienia pod nazwą „Koszyk” w rubrykach: „Ulica”, „Numer domu” oraz „Miasto”.
 4. Wykonanie Usługi dostawy Posiłku nastąpi w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Jednakże w sytuacjach losowych i niezależnych od Usługodawcy (np. w przypadku: gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych, robót drogowych, wypadków lub kolizji drogowych, zatorów w ruchu drogowym, etc.) Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji usługi dostawy Posiłku z przekroczeniem czasu wskazanego w zdaniu pierwszym do czasu ustania przeszkody. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms – na wskazany uprzednio przez Usługobiorcę numer telefonu – o przedłużeniu czasu realizacji Usługi dostawy posiłku oraz o przyczynach zaistniałej sytuacji.
 5. Usługa dostawy posiłku będzie realizowana przez Usługodawcę na terenie miasta Rzeszów i okolic Rzeszowa.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Posiłków wskazane na Stronie internetowej Restauracji są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (tj. zawierają podatek VAT).
 2. Koszty realizacji usługi dostawy Posiłku obejmują:
 • wskazany w Sklepie internetowym koszt Posiłku;
 • wskazany w Sklepie internetowym koszt dostawy Posiłku w sobotę, z zastrzeżeniem, że koszt ten jest uzależniony od odległości pomiędzy Restauracją w której Posiłek został zamówiony, a miejscem dostawy Posiłku wskazanym przez Usługobiorcę zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu. Usługobiorca zostanie poinformowany przez Usługodawcę o wysokości wskazanych w zdaniu pierwszym kosztów dostawy Posiłku w sobotę w ramach składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Usługobiorca zamawiający Posiłek od poniedziałku do piątku w ramach kosztów realizacji Usługi dostawy Posiłku ponosi wyłącznie wskazany w Sklepie internetowym koszt Posiłku, z wyłączeniem kosztów dostawy Posiłku.
 2. W sklepie internetowym Usługobiorca korzysta z formy płatności on – line za pośrednictwem
  serwisu przelewy24 zgodnie z zasadami opisanymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 3. Każda realizowana przez Usługodawcę umowa jest dokumentowana w postaci wystawionego na
  rzecz Usługobiorcy paragonu lub imiennego dowód zakupu (faktura).
 4. Usługodawca jest uprawniony do odmowy wykonania zawartej z Usługobiorcą Umowy, gdy Usługobiorca uprzednio dokonał zamówienia Posiłku i nie zapłacił za dostawę Posiłku w rozumieniu § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu lub nie przebywał w miejscu wskazanym w § 3 ust. 4 lit f) Regulaminu. W takiej sytuacji złożone przez Usługobiorcę zamówienie Posiłku nie będzie realizowane przez Usługodawcę bez uprzedniego informowania Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca wyraża Usługodawcy zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, a w tym: faktur VAT z załącznikami, faktury VAT korygujących z załącznikami. Przedmiotowa zgoda stanowi także zgodę wyrażoną przez Usługobiorcę na
  wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, tj. w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. Powyższe nie wyłącza możliwości żądania przez Usługobiorcę od Usługodawcy wydania dokumentów rozliczeniowych, a w tym: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami, w formie tradycyjnej (papierowej).

§ 6 WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w sytuacji:
 • wystąpienia siły wyższej tj. zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, a także w przypadku: gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych, robót drogowych, wypadków lub kolizji drogowych, zatorów w ruchu drogowym etc.
 • wskazania przez Usługodawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych adresowych w rozumieniu § 3 ust. 5 lit. f) Regulaminu.
 • nieobecności Usługobiorcy – od chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia do momentu realizacji Zamówienia przez Usługodawcę – w miejscu wskazanym w § 3 ust. 5 lit. f) Regulaminu.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJA ORAZ RĘKOJMIA

 • Ponieważ przedmiotem Usługi dostawy Posiłku są przedmioty, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub charakteryzują się krótkim terminem przydatności do spożycia, Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi dostawy Posiłku przysługuje Usługobiorcy nie później niż w terminie 5 minut, licząc od chwili złożenia zamówienia Posiłku.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi dostawy Posiłku można złożyć telefonicznie na numer 799 – 900 – 680, 575 – 417 – 820 lub na adres e-mail biuro@rzeszowskiekulinaria.pl.
 • Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę.
 • Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi dostawy Posiłku, natomiast w sytuacji niewykonania tej usługi od dnia, w którym usługa miała być wykonana.
 • Reklamację można złożyć:
  ◦ pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że dla zachowania terminu wskazanego w § 7 ust. 4 Regulaminu liczy się data stempla pocztowego;
  ◦ drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rzeszowskiekulinaria.pl, przy czym dla zachowania terminu wskazanego w § 7 ust. 4 Regulaminu liczy się moment wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 • W treści reklamacji Usługobiorca powinien wskazać swoje dane osobowe, adres do korespondencji, adres na który została zrealizowana Usługa dostawy Posiłku (jeżeli jest inny niż adres do korespondencji), datę zamówienia przez Usługobiorcę Posiłku, rodzaj zamówionego Posiłku, opisać zaistniały problem oraz wskazać formułowane przez siebie żądanie.
 • Usługodawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, od momentu wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Usługodawca może odpowiadać wobec Usługobiorcy będącego konsumentem oraz osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego także na podstawie rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Kawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DMT Tomasz Kawa, ul. Ofiar Katynia nr 6A, 35 – 209 Rzeszów, NIP: 8133577234, REGON:180870661.
 2. Tomasz Kawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DMT Tomasz Kawa, ul. Ofiar Katynia nr 6A, 35 – 209 Rzeszów, NIP: 8133577234, REGON:180870661 jest właścicielem witryny internetowej www.rzeszowskiekulinaria.pl.
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawidłowej realizacji usług: zamówienia i dostawy Posiłku.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U.2016 poz. 922 ze zm.).
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę w związku ze świadczeniem usług: zamówienia, sprzedaży i dostawy Posiłku wyłącznie w celu realizacji tych usług.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania, zmiany lub usunięcia.
 7. Strona internetowa www.rzeszowskiekulinaria.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim Usługodawca może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb klientów. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
 8. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@rzeszowskiekulinaria.pl.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 10. Wszelkie spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby pozwanego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. Z2021 r. poz. 1805 ze. zm.).
 11. Spory mogą być również rozpatrywane w sposób pozasądowy. Rozstrzyganie sporów może być prowadzone – poza formą kontaktu osobistego oraz formą pisemną – także za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) – chyba, że przepisy szczególne lub Regulamin stanowią inaczej. Sposoby rozstrzygania takich sporów to w szczególności:
  ◦ mediacje w ramach których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają spory przy udziale
  mediatora. Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez właściwe miejscowo Sądy Okręgowe.
  ◦ arbitraż – metoda rozstrzygania sporu bez udziały sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny arbiter.
  ◦ komisje skargowe – formowane wspólnie i niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Komisje te działają w oparciu o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają zasadniczo niewiążący charakter.
 1. Dalsze Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl, pod hasłem: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
  Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą Umowy.
 4. Data opublikowania Regulaminu: 12.01.2022
 5. Daty zmian Regulaminu: 12.01.2022